அகத்தியர் மூல மந்திரம்

அகத்தியர் மூல மந்திரம் 
         ஓம் ஸ்ரீம் ஓம் சற்குரு பதமே 
        சாப பாவ விமோட்சனம்  
       ரோக அகங்கார துர் விமோட்சனம்   
        சர்வ தேவ சகல சித்த ஒளி ரூபம் 
        சற்குருவே ஓம் அகஸ்திய 

       கிரந்த கர்த்தாய  நம

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்