அஷ்ட பைரவர்கள்


அஷ்ட பைரவர்கள்
--------------------------
அசிதாங்க பைரவர்
குரு பைரவர்
சண்ட பைரவர்
குரோத பைரவர்
உன்மத்த பைரவர்
கபால பைரவர்
பீஷண பைரவர்
சம்ஹார பைரவர்

மேலும், வடுக பைரவர், ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் என இரு நிலைகளும் உள்ளன. வடுக பைரவரின் உருவங்களை நான்கு கரங்களுடனும், எட்டு கரங்களுடனும் காணலாம்.

எட்டு பைரவர்களின் வாகனங்கள்:
அசிதாங்க பைரவர் - அன்ன வாகனம்
குரு பைரவர் - காளைமாடு
சண்ட பைரவர் - மயில்வாகனம்
குரோத பைரவர் - கழுகு வாகனம்
உன்மத்தபைரவர் - குதிரை வாகனம்
கபால பைரவர் - யானை வாகனம்
பீஷண பைரவர் - சிம்ம வாகனம்
கால பைரவர் - நாய் வாகனம்

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்