சண்முக சடாக்ஷர மூல மந்திரம்

 
 

சண்முக சடாக்ஷர மூல மந்திரம்

 

ஓம் சரஅணபவ ,ஓம் சாயலொளிபவ, ஓம் திரிபுரபவ ,
ஓம் திகலொளிபவ, ஓம் பரிபுரபவ, ஓம் பகலொளிபவ ,
ஓம் சண்முகபவ, சுப்ரம்மண்ய ஆயசிவாக ஓம் .

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்